گیربکس صنعتی

(70 شرکت و فروشنده)
مدیر: صدیقه ابراهیم زاده
تلفن: 021-88663242
مدیر: علیرضا صادقی
تلفن: 021-33955635
مدیر: حمید کریمی
تلفن: 021-88749151~2, 021-88757636
مدیر: مصطفائی
تلفن: 021-33927904, 021-33931625
مدیر: فریدون مرادی
تلفن: 021-88505016
مدیر: مهندس ابراهیم میر شمسی
تلفن: 031-32362280, 031-52373271
مدیر: اکبر یزدان مهر
تلفن: 031-33800577, 031-33800477
مدیر: رضا اصغری
تلفن: 031-33872544~6
مدیر: عباس فرهنگ
تلفن: 031-33807807
مدیر: محمدرضا رضایت
تلفن: 022-34390244~9
در حال ارسال اطلاعات...