صنایع غذایی

(23 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالله بیدشهری
تلفن: 0282-2823146
مدیر: اسماعیل غلاتی
تلفن: 0282-5412709
مدیر: علی عباس نصیرلو
تلفن: 0282-2224413
مدیر: شهرام شقاقی
مدیر: سعید نبیل
تلفن: 0282-2323846, 0282-2323831 الي 7
مدیر: حمید جرئتی
تلفن: 0282-7243388 الي 9
مدیر: هادی رزازیان
تلفن: 0282-4453391
مدیر: حسینی
تلفن: 0282-5223271 الی 2
مدیر: امیرمحمد تقی گنجی
تلفن: 0282-2229187, 021-88726194 الی 7, 0282-2222434 الی 5
مدیر: محمد حکمت
تلفن: 0281-2225097
مدیر: رزازیان
تلفن: 0281-2222432, 0281-2227567
مدیر: محمود نظری
تلفن: 0281-2554250
مدیر: عظیم کشاورز جهانی
مدیر: مهندس محمد علی رحمانی
تلفن: 028-33551654
مدیر: فرزاد علیجانی
تلفن: 021-88875466, 028-33768390~1
مدیر: سعید رزاقی پور
تلفن: 0281-2223998
مدیر: امین خیل نژاد
تلفن: 0282-2891542
مدیر: لطف دوست
تلفن: 028-32823556
در حال ارسال اطلاعات...