صنایع غذایی

(11 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبداله آهنگری
تلفن: 044-46281007~8
مدیر: حیدر انتظار
مدیر: یوسف کریمی
مدیر: حسین چوکل زاده
تلفن: 0444-4220511
مدیر: اسد آسا
تلفن: 0441-2345256
مدیر: قربانی
تلفن: 0441-2593453 الی 5, 0441-2593454
مدیر: حسن انتظار
تلفن: 0441-2353163 الی 4, 0441-2340644, 021-44205443, 021-44235196, 0441-2340563
مدیر: کمال قهرمانی
مدیر: منصور محمدی
تلفن: 0443-2248266
مدیر: محمدی
تلفن: 044-33465905
مدیر: حمید پاشایی
تلفن: 044-33746097~98
در حال ارسال اطلاعات...