صنایع غذایی

(37 شرکت و فروشنده)
مدیر: جواد محمدپور
تلفن: 041-36309095~7
مدیر: لیلا بنام فرد
تلفن: 041-35516727
مدیر: محمد رضا وکیلی
تلفن: 041-37780800, 041-37780900
مدیر: سعید اورندی
مدیر: مهدی توکلی شانجانی
تلفن: 0471-2227771~76
مدیر: ابراهیم احمدی
تلفن: 0411-6304070
مدیر: حسن رشیدی
تلفن: 0472-3366033 الي 6
مدیر: علیرضا علی میرزایی
تلفن: 0411-4247982
مدیر: حسین فرش باف
تلفن: 0411-3305023
مدیر: ایرج تلاشی
مدیر: علی زینالی
مدیر: بهرام محمودپور
تلفن: 0411-5543505, 0411-5552884
مدیر: حسن دیهیمی
تلفن: 0421-7283691 الي 94
مدیر: اسماعیل راحلی
مدیر: سیدحسن احمدعربی
مدیر: رحیم زاده
تلفن: 0411-6377494 الی 5
مدیر: علیزاده
تلفن: 0411-6373272
تلفن: 3851206, 0411-4208629
مدیر: حمید محمدی خلص
تلفن: 0411-2892450
در حال ارسال اطلاعات...