صنایع غذایی

(45 شرکت و فروشنده)
مدیر: حمید اسدی
تلفن: 031-95014084
مدیر: سعید حسینی
تلفن: 031-33873976~7
مدیر: بهنام شکوهی
مدیر: کمال جعفری
تلفن: 031-95013000~2, 021-88032825, 031-36624446, 021-88047168
مدیر: علیرضا سلطانی
تلفن: 0311-6300014
مدیر: محمد رنجبر
مدیر: مهندس محسن معطری
تلفن: 0311-9513051 الي 2, 0331-2691269 الي 72
مدیر: مسعود مستغاثی
تلفن: 0312-5642932 الی 3
مدیر: عطاریان
مدیر: سعید ملکی
تلفن: 031-37472001~2
مدیر: رحمتعلی رضائی
تلفن: 031-35816151~2
مدیر: محمد مشگلانی
تلفن: 031-36203165~7
مدیر: رسول فرشادفرد
تلفن: 031-45836008, 031-95018025~0
مدیر: مهدی خدادادی
تلفن: 031-33932334~5
مدیر: مهدی خسروی

مدیر: علی میر محمد صادقی
تلفن: 031-35721330
مدیر: مهدی هادی پور
تلفن: 031-35722298, 031-35722290
مدیر: مهدی رجبی
تلفن: 031-33867037, 031-33876104
در حال ارسال اطلاعات...