تجهیزات بیمارستانی

(19 شرکت و فروشنده)
مدیر: جواد سلمانیان
تلفن: 031-37882018
مدیر: مرتضی گودرزی
تلفن: 0312-5642865 الي 6, 0312-5643939 الي 40
مدیر: احمدرضا فروغی
تلفن: 031-52412474
مدیر: دکترعلی امانی
تلفن: 031-32242665
مدیر: سید احمد حسینی
تلفن: 031-37763701, 031-33932305~6, 021-88525774
مدیر: احسان موسوی
تلفن: 031-33373319
مدیر: امیرحسین نیرومند
تلفن: 031-33932269~70
مدیر: حسین ایقایی
تلفن: 031-36683481, 031-36682907
مدیر: محمدرضا کبیری نژاد
تلفن: 031-36274169
مدیر: محسن پیرجمال
تلفن: 031-37815263
مدیر: مهدی قنادنیا
تلفن: 031-32219336
مدیر: مهرداد رحمت نیا
تلفن: 031-34381101
مدیر: مجید عباسی
تلفن: 031-45838830
مدیر: فرید نجات بخش آزادانی
تلفن: 031-33932276
مدیر: علی متقیان پور
تلفن: 031-35723435
مدیر: کوروش الحاکی
مدیر: نسرین ارشدی
تلفن: 031-36290907
مدیر: حمید رضا کهنموئی
تلفن: 031-36288005
مدیر: علی اکبر کفاش
در حال ارسال اطلاعات...