تجهیزات بیمارستانی

(775 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر دباغی داریان
تلفن: 021-66465080, 021-66403575
مدیر: هومن جمشیدی
مدیر: فرشاد امام قلی
تلفن: 021-55435627 الی 8, 021-55435620
مدیر: احمدرضا تفضلی
تلفن: 021-66467646, 021-66495295, 021-66498684, 021-66414288, 021-66495822 الي 3, 021-66414877
مدیر: اصغر نادرپور کوهی
تلفن: 021-88088705, 021-88088631
مدیر: عمادالدین ملک وندفرد
تلفن: 021-88992469, 021-88994717~8
مدیر: کوروش الحاکی
تلفن: 031-36540090
مدیر: حامد مرادجو
تلفن: 045-33729222
مدیر: فرنام رفیعی
تلفن: 021-56358538
مدیر: رادین جلاجردی
تلفن: 021-44462186
مدیر: سروش اصولی
تلفن: 021-66961204
مدیر: سید مهدی اصولی
تلفن: 021-66973412~3
مدیر: کریم قاضی خانلو
تلفن: 081-38256578
مدیر: احد فائقی نژاد
تلفن: 021-88813294~5, 021-88321670~71
مدیر: فرشته فدایی
تلفن: 021-77654217~21, 021-77627862
مدیر: علی نیازی
تلفن: 021-88997361
مدیر: علی رنجی
تلفن: 021-33977424, 021-33976133
مدیر: پرویز محتشم
تلفن: 021-66704551
مدیر: سید حمید رضوی راد
تلفن: 051-38383736
مدیر: مسعود صرام
تلفن: 021-88812007, 021-88832000, 021-88812008
در حال ارسال اطلاعات...