تجهیزات بیمارستانی

(762 شرکت و فروشنده)
مدیر: هومن جمشیدی
مدیر: فرشاد امام قلی
تلفن: 021-55435627 الی 8, 021-55435620
مدیر: احمدرضا تفضلی
تلفن: 021-66467646, 021-66495295, 021-66498684, 021-66414288, 021-66495822 الي 3, 021-66414877
مدیر: فرشته فدایی
تلفن: 021-77654217~21, 021-77627862
مدیر: احسان رجب زاده
تلفن: 021-55437505~7
مدیر: رویا رحیمیان
تلفن: 035-35237690
مدیر: لیلا نوبری
تلفن: 021-88007647, 021-88605731~2
مدیر: هوشنگ ناصرنیا
تلفن: 021-88758070~4
مدیر: احمد نجفی
مدیر: علی رنجی
تلفن: 021-33977424, 021-33976133
مدیر: آرش رضایی
تلفن: 021-75415
مدیر: احمدرضا فروغی
تلفن: 031-52412474
مدیر: آرش لطفی
تلفن: 021-77651850~51
مدیر: عمادالدین ملک وندفرد
تلفن: 021-88992469, 021-88994717~8
مدیر: ابوالفضل حسنعلی
تلفن: 021-22215503
مدیر: مهدی مهدوی
تلفن: 011-33355899
مدیر: کامران صانعی
تلفن: 021-88727215~18, 021-88721802
مدیر: مسیب ابراهیمی
تلفن: 021-88993219
مدیر: حسن تنهایی
تلفن: 044-33744669~70
مدیر: سید رسول طالب
تلفن: 021-66975003~4
در حال ارسال اطلاعات...