تجهیزات بیمارستانی

(770 شرکت و فروشنده)
مدیر: رضا محمدعلی
تلفن: 021-88003603
مدیر: امیر دباغی داریان
تلفن: 021-66465080, 021-66403575
مدیر: هومن جمشیدی
مدیر: فرشاد امام قلی
تلفن: 021-55435627 الی 8, 021-55435620
مدیر: احمدرضا تفضلی
تلفن: 021-66467646, 021-66495295, 021-66498684, 021-66414288, 021-66495822 الي 3, 021-66414877
مدیر: امیر الحاکی
تلفن: 031-36540090
مدیر: احد فائقی نژاد
تلفن: 021-88813294~5, 021-88321670~71
مدیر: فرشته فدایی
تلفن: 021-77654217~21, 021-77627862
مدیر: علی نیازی
تلفن: 021-88997361
مدیر: علی رنجی
تلفن: 021-33977424, 021-33976133
مدیر: پرویز محتشم
تلفن: 021-66704551
مدیر: سید حمید رضوی راد
تلفن: 051-38383736
مدیر: مسعود صرام
تلفن: 021-88812007, 021-88832000, 021-88812008
مدیر: مسیب ابراهیمی
تلفن: 021-88993219
مدیر: علی انیسی
تلفن: 021-33836687
مدیر: احمد میر باقری
مدیر: محمد رضا جعفری
تلفن: 021-44761765~6
مدیر: محمد حسینی
تلفن: 021-66199258
مدیر: مجتبی خلیل نژاد
تلفن: 021-26470883
مدیر: محمد جعفری
تلفن: 021-88141419, 021-88141435
در حال ارسال اطلاعات...