تجهیزات بیمارستانی

(764 شرکت و فروشنده)
مدیر: سهیلا سلحشور کردستانی
تلفن: 021-88321517~9
مدیر: کامران سپهری
مدیر: محمد نقی زاده
تلفن: 041-42528364
مدیر: هادی اسماعیلی
تلفن: 021-22343212, 026-32201096
مدیر: عباس صبحی
تلفن: 026-32827182, 026-32231225
مدیر: علیمحمد تعالیمی
تلفن: 021-66402105
مدیر: مهندس مدنی
تلفن: 021-88665825~27
مدیر: مجید حسین نژاد سلیمی
تلفن: 021-88376220, 021-55437437, 021-55437438, 021-88376221
مدیر: احمد دهقانی
تلفن: 021-86029378, 021-86028409
مدیر: حمیدرضا همدانی
تلفن: 021-66575816
مدیر: مرتضی تهرانی
تلفن: 021-88046046
مدیر: محمد عسکری
تلفن: 021-88964764
مدیر: احمد دهقانی
مدیر: علی نوفلاح
مدیر: خدایار مصطفوی
تلفن: 021-88737705, 021-88733367
مدیر: امیر زندی
تلفن: 021-89385, 021-88538700~9
مدیر: مرضیه الله وردی
تلفن: 021-26424370
مدیر: نادر صادقی
تلفن: 021-77505521, 021-77625077~9
مدیر: جواد سلمانیان
تلفن: 031-37882018
مدیر: حسین محامد
در حال ارسال اطلاعات...