صنایع بسته بندی

(8 شرکت و فروشنده)
مدیر: وحید کریمیان قناد
مدیر: جعفر آیت اللهی
تلفن: 021-88895217, 035-35279185~6
مدیر: رضا مرآت
تلفن: 035-32553260
مدیر: ناصر ممتاز
تلفن: 035-35279242
مدیر: علیرضا احمدزاده
تلفن: 035-36267949
مدیر: محمد امیر جلیلی
تلفن: 035-35211620
مدیر: مهندس نورالدین عظیمی
تلفن: 021-66923221, 0352-6828796, 021-66913627
مدیر: محمد علی زارع
تلفن: 035-37272220, 0351-7272220~1
در حال ارسال اطلاعات...