صنایع بسته بندی

(23 شرکت و فروشنده)
مدیر: رامین اختری
تلفن: 026-32401345
مدیر: حمید معدنی
تلفن: 026-36671020
مدیر: پیام افتخاری
مدیر: جعفر اسلامزاده
مدیر: محمد رجایی
تلفن: 026-34760666, 026-34760671
مدیر: همایون ابوالحسنی
تلفن: 021-44986530
مدیر: محمد خرم باغچه باز
تلفن: 026-34763044~5
مدیر: مهدی نوری مهربانی
مدیر: علی احمدی
مدیر: اسرافیل قصابی
مدیر: داوود حاج اسفندیاری
تلفن: 026-34763326
مدیر: علی مرجانی
تلفن: 026-37778310~11, 026-37776725~27
مدیر: ابوالفضل حمزه
تلفن: 021-42185
مدیر: شمسعلی رضازاده
تلفن: 026-34764010, 026-34764024
مدیر: مظفر اکبریان مهر
تلفن: 026-34760055
مدیر: بهزاد علائی
تلفن: 026-36304447
مدیر: علیرضا عینیان
تلفن: 026-34713584
مدیر: جواد رضامندی
تلفن: 026-36309454
مدیر: مهدی گلستانیان
تلفن: 026-44226138, 021-44525680~5, 026-44226140, 021-44508342, 021-44504930
در حال ارسال اطلاعات...