صنایع بسته بندی

(1211 شرکت و فروشنده)
تلفن: 021-77638293
مدیر: کنی
تلفن: 021-77608420
مدیر: مصطفی بیات
تلفن: 021-36020206
مدیر: محمد حسن زاده
تلفن: 0292-3424897
مدیر: عباس الیاسوندی
تلفن: 029-3424615~6
مدیر: پدرام طاهری
تلفن: 021-66559475
مدیر: میرولی مقیمی
تلفن: 021-33551886
مدیر: محمد واعظی نژاد
مدیر: لطف الله اعظمی فر
تلفن: 021-55047735
در حال ارسال اطلاعات...