صنایع فلزی

(61 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلامحسین جلائیان
تلفن: 071-38228078, 071-38236992
مدیر: علی اصغر محمدی زاده
تلفن: 071-37743914~16
مدیر: سیدمیرحمزه یزدان بخش
تلفن: 0711-7175123, 0711-7743560
مدیر: داریوش سیاح فر
تلفن: 0711-6279979, 0711-6279952
مدیر: فرناز ولی زاده
تلفن: 071-37744046~8
مدیر: بردیا فرهود
تلفن: 071-36713286~88
مدیر: سید علی اصغر ظریف کار فرد
تلفن: 071-36250204, 071-36353243~44
مدیر: مهندس هادی
مدیر: غلامعلی عیسی پور
تلفن: 0711-6359327
مدیر: علی اصغر ظریف کار فرد
تلفن: 071-36353243
مدیر: مرتضی پورمند
تلفن: 071-37742405, 071-38385390~92
مدیر: امیر پوران صفر
تلفن: 071-36279952, 021-84256
مدیر: مجید عباسی
تلفن: 071-43417235
مدیر: محمد حسن صفری
مدیر: ماشا الله سبحانی
تلفن: 071-37742779
مدیر: حسین فتوح
مدیر: مسعود کامران
تلفن: 071-37200214
مدیر: حسن فراشبندی
تلفن: 071-38330835, 071-37744168
مدیر: اسماعیل کرمی نوروز آبادی
تلفن: 071-37742539
مدیر: ذبیح اله ساریخانی خرمی
در حال ارسال اطلاعات...