صنایع فلزی

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: مصطفی جانجان
تلفن: 011-43297341
مدیر: حسن محمدخانی عمران
تلفن: 0121-2203844
مدیر: داریوش هندویی
تلفن: 0122-7782047 الي 49, 0122-7782291 الي 95, 0121-2203543
مدیر: محمدعلی بوترابی
تلفن: 0112-5224015 الي 8
مدیر: ابوالقاسم رمضانی
تلفن: 0121-2203575 الی 6
مدیر: حبیب الله اردشیر
تلفن: 011-44203232
مدیر: علی اصغر اخوان راد
تلفن: 011-44480102~03
مدیر: شیوا کسنوی
تلفن: 011-43251563
مدیر: کاظم پاشایی
مدیر: علی ظاهری جویباری
تلفن: 011-42563471
در حال ارسال اطلاعات...