خدمات فنی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: مرتضی قربانی
مدیر: حسین مهدویان
تلفن: 0511-7663810
مدیر: علی اکبر بهمدی
تلفن: 051-35412354~5
مدیر: محمد هادی شاندیز
تلفن: 051-38425001
مدیر: احمد شریعتی
تلفن: 051-37650934
مدیر: محسن مردان
مدیر: محمد مهدی بناء رضوی
تلفن: 051-36064020
مدیر: رضا وحدت پرست
تلفن: 051-38448780
مدیر: مصطفی مکارم
مدیر: امیر صیامی خضری
تلفن: 051-38480956
در حال ارسال اطلاعات...