جستجوی محصولات و خدمات

جستجوی محصولات و خدمات توسط خریدار

خریدار می تواند محصولات و خدمات مورد نیاز خود را در سایت جستجو کرده و از ویژگی های بیشتر و قیمت آن مطلع شود تا بتواندتصمیم دقیق تری برای خرید خود بگیرد.
جستجوی محصولات و خدمات

ارسال درخواست و مذاکره با فروشندگان مرتبط

علاوه بر ارسال درخواست خرید که مشاهده آن برای تمام فروشندگان امکان پذیر است، خریدار می تواند با یک فروشنده خاص به طور انحصاری مذاکره کند و از پاسخ مذاکره خود مستقیماً آگاه شود.
جستجوی محصولات و خدمات

انتخاب بهترین پیشنهاد از سوی فروشندگان مختلف

پس از اینکه خریدار پاسخ های فروشندگان را دریافت کرده و مقایسه نماید، می تواند با فروشنده ای که بهترین پیشنهاد را داده است برای انجام معامله اقدام کند.
جستجوی محصولات و خدمات