محصول مناسبی نیافتید؟   ثبت درخواست

  مرک

    محصولات : 162
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  هگزا متیل دی سیلوکسان محصولی از کمپانی مرک که در پکیج 100 سی سی توسط شرکت مینا تجهیز آریا ارائه می گردد جهت ارتباط با ما با شماره هاس زیر تماس حاصل نمایید
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  1و2-فنیلن دی آمین 1,2-Diaminobenzene ، 1,2-Phenylenediamine for synthesis. CAS 95-54-5, chemical formula 1,2-(NH₂)₂C₆H₄.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  اتیل بروموپیروات مدل 814560 Ethyl bromopyruvate for synthesis. CAS 70-23-5, molar mass 195.01 g/mol.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  هگزا متیلن دی ایزو سیانات مدل 822066 Hexamethylene diisocyanate for synthesis. CAS 822-06-0, EC Number 212-485-8, chemical formula OCN(CH₂)₆NCO.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  DL-تروپیک اسید DL-Tropic acid for synthesis. CAS 529-64-6, chemical formula HOCH₂CH(C₆H₅)COOH.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  ال- پرولین L-Proline مدل 107434 L-Proline L-Proline for biochemistry. CAS 147-85-3, pH 5 - 7 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3-مرکاپتو پروپیل-تری متوکسی سیلان 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol CAS #: 4420-74-0 Molar Mass: 196.34 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید Tetrapropylammonium hydroxide (40% solution in water) for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 گرم
توضیحات مهم:  Sodium hydride suspension (60% suspension in paraffin oil) for synthesis. CAS No. 7646-69-7, EC Number 231-587-3. مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  2-Furoyl chloride Molecular Weight: 130.53 g/mol CAS Number: 527-69-5 ، مینا تجهیز آریا
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  ان پنتیل آمین کد 807333 n-Pentylamine for synthesis. CAS 110-58-7, EC Number 203-780-2, chemical formula CH₃(CH₂)₄NH₂.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  متیل متا آکریلات کد 800590 hacrylate Download Zoom Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis. CAS 80-62-6, EC Number 201-297-1, chemical formula CH₂=C(CH₃)COOCH₃.
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  3و2-اپوکسی پروپیل ایزوپروپیل اتر کد818598 2,3-Epoxypropyl isopropyl ether for synthesis. CAS 4016-14-2, pH 7 (188 g/l, H₂O, 20 °C). Molar Mass: 116.15 g/mol
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  1-Bromooctane for synthesis. CAS 111-83-1, chemical formula CH₃(CH₂)₇Br Synonyms: Octyl bromide
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  Potassium hydroxide solution in isopropanol acc. to DIN 51558 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N) Titripur®
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  هیدرو فلوئوریک اسید کد 100338 Hydrofluoric acid 40% Synonyms: Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  دی اتیلن تری آمین کد مرک:803274 Diethylenetriamine Synonyms: 2,2'-Iminobis (ethylamine), Bis(2-aminoethyl)amine, 2,2'-Diaminodiethylamine Chemical Formula: (H₂NCH₂CH₂)₂NH CAS #: 111-40-0
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 سی سی
توضیحات مهم:  Trifluoromethanesulfonic acid Molar Mass: 150.08 g/mol Chemical Formula: CF₃SO₃H CAS #: 1493-13-6
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  1و2-دی کلرو بنزن 803238 803238 Molar Mass: 147 g/mol Chemical Formula: 1,2-(Cl)₂C₆H₄ محصول اصل مرک آلمان
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 ليتر
توضیحات مهم:  دی متیل کربنات Dimethyl carbonate Chemical Formula: (CH₃O)₂CO Molar Mass: 90.08 g/mol


در حال ارسال اطلاعات...