سینی کابل

22محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  کاتالوگ کارخانه ومحصولات شرکت سپکو جلد - نمایی ازکارخانه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  سخن مدیر- مراحل تولید محصولات
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ایزوهای دریافتی شرکت سپکو درکاتالوگ
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  نقشه های اتصالات سینی کابل در کاتالوگ شرکت سپهرپژوهان کویر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  تصاویر زانویی نردبان کابل درکاتالوگ شرکت سپهرپژوهان کویر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  تصاویر نردبان کابل باکلیه اتصالات درکاتالوگ شرکت سپهرپژوهان کویر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تصاویر متعلقات سینی کابل درکاتالوگ: رابط کفی وبغلبند-بست کاور-نبشی- سی ریل
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  نقشه های سینی کابل باکلیه اتصالات درکاتالوگ شرکت سپهرپژوهان کویر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  جعبه کف خواب سپکو بادرب درابعاد موردنیاز مشتری با مرغوبترین ورق تولیدمیگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : هرشاخه 2متر متر
توضیحات مهم:  سی ریل کف 4.5 سانت دیواره 6 سانت 4 خم با ورق مورد نیاز مشتری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  زانو لولایی سینی کابل درابعاد ورنگ دلخواه مشتری ساخته شده بامرغوبترین ورق
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  سه راهی سینی کابل درعرض ودیواره موردنیازمشتری باورق مرغوب تولیدمیگردد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  چهارراهی سینی کابل دراندازه وابعاد موردنیاز مشتری قابل تولید میباشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  جعبه تقسیم چدنی دردورنگ نقره ای ومشکی وگالوانیزه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  زانویی سینی کابل جهت اتصال سینی کابل در پیچ ها کنج ها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تبدیل مستقیم سینی کابل باپانچ درابعاد موردنیاز مشتری
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  ساپورت براکت درانواع سایزها مختلف موجودمی باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 متر
توضیحات مهم:  سینی کابل دیواره 4سانت 4خم با درب ورابط
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  رابط کفی سینی کابل درعرض ها مختلف
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تولیدکننده سینی و نردبان کابل پریزهای کف خواب به صورت آلومینیوم و استیل
در حال ارسال اطلاعات...