پروژه های محیط زیست

7محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  نمونه برداری و انالیز اب و پساب بهداشتی و صنعتی نمونه برداری و انالیز اب و پساب
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  نمونه برداری و انالیز گاز ها و ذرات محیطی نمونه برداری و سنجش گاز های محیطی و غبار محیطی
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  نمونه برداری و انالیز الاینده های مختلف هوا در خروجی اگزوز خودرو جهت گزارش های ایزو همچنین قابل استناد در پایش خود اظهاری و تعیین درصد تیرگی در خروجی منابع متحرک...
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  نمونه برداری و سنجش گاز های خاص در محیط دودکش ، سنجش گاز ها و بخارات مجهول در دودکش و محیط مهندسی آوای زیست تهران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  نمونه برداری و پایش ذرات خروجی از دودکش ، پایش و خود اظهاری ذرات و غبار خروجی از دودکش
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  نمونه برداری و پایش انالیز کلیه جریانات گازی شامل پارامتر های منوکسید کربن (co) دی اکسید کربن (co2) اکسید نیتروژن(No) دی اکسید نیتروژن(NO2) اکسید های نیتروژن(NOX) دی اکسید گوگرد(SO2) و غیره...
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  صدا سنجی زیست محیطی پایش صوت محیطی
در حال ارسال اطلاعات...