خدمات تهیه و توزیع غذا (کترینگ)

11محصول
   
امنیت خرید :
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذا تک پرس و غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای دریایی و غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو بره درسته و غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذا سلف سرویس و غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی و انواع کباب
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی و سالاد
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی و دسر
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای انگشتی ( فینگر فود ) و غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  تهیه و سرو غذای فرنگی و غذای ایرانی
در حال ارسال اطلاعات...