پلیمر

94محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 لیتر
توضیحات مهم:  100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 گرم
توضیحات مهم:  814656 Antimony(III) chloride for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101187 Ammonium nitrate extra pure
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 گرم
توضیحات مهم:  101226 Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  159504 Ammonium carbonate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101164 Ammonium fluoride for analysis EMSURE® ACS
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101217 Ammonium sulfate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 گرم
توضیحات مهم:  102276 Ammonium cerium(IV) nitrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 500 گرم
توضیحات مهم:  101126 Ammonium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101201 Ammonium peroxodisulfate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101118 Ammonium benzoate extra pure
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  103776 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  101115 Ammonium acetate extra pure
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  115333 Water
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 گرم
توضیحات مهم:  820261 8-Hydroxyquinoline for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کیلوگرم
توضیحات مهم:  814558 4-Nitrophenol (stabilized with max. 5% water) for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 100 گرم
توضیحات مهم:  803057 4-(Dimethylamino)benzaldehyde for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 250 گرم
توضیحات مهم:  822290 2-Naphthol for synthesis - Glass bottle
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 50 گرم
توضیحات مهم:  843969 Chlorohexidine for synthesis
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  100955 1,2-Dichloroethane EMPLURA®
در حال ارسال اطلاعات...