نیمه رسانا (نیمه هادی ها)

12محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک VG Stack Type Inverter FUJI INVERTER - GENERAL - FRENIC-VG STACK TYPE INVERTER FRENIC-VG Stack Type Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک VG Unit Type Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-VG UNIT TYPE INVERTER FRENIC-VG Unit Type Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک LIFT LM2 INVERTER - GENERAL - FRENIC-LIFT LM2 INVERTER FRENIC-Lift LM2 Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Lift LM1 Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-LIFT LM1 INVERTER FRENIC-Lift LM1 Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک ace INVERTER - GENERAL - FRENIC-ACE INVERTER FRENIC-Ace Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک MEGA INVERTER - GENERAL - FRENIC-MEGA INVERTER FRENIC-MEGA Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  مولتی اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Multi Inverter مولتی اینورتر FRENIC-Multi Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-MULTI INVERTER
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-MULTI INVERTER - GENERAL - FRENIC-MULTI INVERTER FRENIC-Multi Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FVR-MICRO S2S INVERTER - GENERAL - FVR-MICRO S2S INVERTER Fuji electric(Inverter) FVR-Micro S2S Inverter راد الکتریک بین الملل
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-Mini C2 Inverter t INVERTER - GENERAL - FRENIC-MINI C2 INVERTER FRENIC-Mini C2 Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  اینورتر فوجی الکتریک FRENIC-AQUA Inverter INVERTER - GENERAL - FRENIC-AQUA INVERTER FRENIC-AQUA Inverter
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 قطعه
توضیحات مهم:  نیمه هادی های فوجی الکتریک SiC Devices Semiconductors Single-phase and Three-phase Rectifiers Fuji electric (Semiconactor) IGBT-SiC Devices نیمه هادی های فوجی الکتریک
در حال ارسال اطلاعات...