ماست

18محصول
   
امنیت خرید :
292 تومان
حداقل میزان سفارش : 20 عدد
توضیحات مهم:  ماست کم چرب 1/5 درصد چربی (تک نفره) یکی دیگرازفرآورده های لبنی بیساکو با برندرزطلایی است که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
292 تومان
حداقل میزان سفارش : 20 عدد
توضیحات مهم:  ماست پرچرب 3/2 درصد چربی (تک نفره )یکی دیگر از فرآورده های لبنی بیساکو با برندرز طلایی است که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
2170 تومان
حداقل میزان سفارش : 20 عدد
توضیحات مهم:  ماست کم چرب 1/5 درصد چربی(900گرمی) یکی دیگر از فرآورده های لبنی بیساکو با برند رزطلایی است که از مواداولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
2170 تومان
حداقل میزان سفارش : 20 عدد
توضیحات مهم:  ماست پرچرب 3/2 درصد چربی (900گرمی) از دیگر فرآورده های لبنی بیساکو با برندرز طلایی است که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
5500 تومان
حداقل میزان سفارش : 40 عدد
توضیحات مهم:  ماست پرچرب 3.2 درصد چربی (2300گرمی)یکی دیگر از فرآورده های لبنی بیساکوبابرندرزطلایی است که از مواد اولیه مرغوب و باکیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
5500 تومان
حداقل میزان سفارش : 40 عدد
توضیحات مهم:  ماست کم چرب 1.5 درصدچربی (2300گرمی )ازدیگر فرآورده های لبنی بیساکو بابرند رزطلایی است که از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 40 عدد
توضیحات مهم:  ماست نیم چرب 2.5درصد چربی رزطلایی ازمواد اولیه مرغوب و با کیفیت تهیه شده و مناسب با ذائقه مشتریان می باشد.
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست پرچرب 100 گرمی صلا ویژه رستوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست کم چرب ویژه رستوران
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست کم چرب 700 گرمی لیوانی صلا از مرغوبترین مواد اولیه و پاستوریزه
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست پرچرب صلا مخصوص خانواده ها
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست پرچرب 700 گرمی لیوانی محصولی از صنایع لبنی اراک
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : -
توضیحات مهم:  ماست کم چرب دبه 2 کیلویی محصولی از صنایع لبنی اراک
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 کارتون
توضیحات مهم:  ماست پگاه
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ماست سنتی دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ماست چکیده موسیردار دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ماست کم چرب دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 1 عدد
توضیحات مهم:  ماست پر چرب پاستوریزه دامداران فرآورده های لبنی تین دامداران
در حال ارسال اطلاعات...