مواد عایق

5محصول
   
امنیت خرید :
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ) انواع الکتروموتورها، روتورها، TOPLAC B15 High Cure شارلاک کوره ای استاتور، ترانسفورمر و همه نوع سیم پیچ( سنگین و نیمه سنگین استفاده قرار میگیرد
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی کوره ای HARDLAC B12 یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) سبک و نیمه سنگین مورد استفاده قرار میگیرد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی هواخشک (شارلاک) TOPLAC C 50 H یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) ولتاژ پایین مورد استفاده قرار میگیرد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : 4 ليتر
توضیحات مهم:  عایق الکتریکی هواخشک (شارلاک) TOPLAC C 50 یک محصول تک جزئی برای قطعات و دستگاههای الکتریکی ( انواع الکتروموتورها، روتورها، استاتور، ترانسفورمر و هرگونه سیم پیچ) ولتاژ پایین مورد استفاده قرار میگیرد .
عضویت ویژه عضو تایید شده
55000 تومان
حداقل میزان سفارش : 10 کیلوگرم
توضیحات مهم:  پوشش رسانا و ضد خوردگی دبکو مانند رزین ها و رنگ ها ی ضداسید ،عموما اندکی رسانایی الکتریسیته (عایق الکتریکی)نیز هستند وبرای سطوحی که لازم است جریان برق را عبور دهد ،کاربرد ندارذ.
در حال ارسال اطلاعات...