خدمات نصب و راه اندازی اولیه نرم افزار نسخه جامع سپیدز

Initial Installation and Launch Service of Sepidas Comprehensive Version

دسته بندی محصول:  سایر محصولات مرتبط با کامپیوتر

قیمت:   13080 تومان /

حداقل سفارش
+
-
ناموجود
شرایط تحویل:     در محل خریدار
مدیریت انبارها و کنتــرل موجودی کاال و مواد اولیه قابلیتاصلی این بســته نرمافزاری میباشد. بســته »پیشرفته« نرمافزار

محصولات مشابه

حداقل سفارش  1
10
فرانت
حداقل سفارش  1
200000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
150000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10
فرانت
حداقل سفارش  1
150000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
200000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
8150000
تحلیلگران بارکد (رمزینه) آریا
حداقل سفارش  1
150000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
160000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
100000
کارینو پرتو تجهیز
حداقل سفارش  1
200000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
700000
گروه فنی و مهندسی پرشین تک
حداقل سفارش  1
10
فرانت


محصولات دیگر این تامین کننده

حداقل سفارش  1
320,000 تومان
حداقل سفارش  1
457,800 تومان
حداقل سفارش  1
9,750,000 تومان
حداقل سفارش  1
686,700 تومان
حداقل سفارش  1
2,343,500 تومان
حداقل سفارش  1
1,853,000 تومان
حداقل سفارش  1
490,500 تومان
حداقل سفارش  1
109,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان
حداقل سفارش  1
9,758,000 تومان
حداقل سفارش  1
196,200 تومان
حداقل سفارش  1
381,500 تومان
حداقل سفارش  1
545,000 تومان
حداقل سفارش  1
577,700 تومان
حداقل سفارش  1
72,000 تومان
حداقل سفارش  1
436,000 تومان
حداقل سفارش  1
763,000 تومان


در حال ارسال اطلاعات...