میزان مورد نیاز : 7 تن
قیمت مورد انتظار : تومان
ورق آهن 3 میلیمتر اسید شوی برای تولید واشر
میزان مورد نیاز : 50 تن
قیمت مورد انتظار : تومان
دارای حداقل 75% اکسید آلومینیوم (AL2O3)
در حال ارسال اطلاعات...