پلیمر

    محصولات : 88
امنیت خرید :

روان کننده GH307LAL - استئارات آلومینیوم

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم

روان کننده GH306LMG - استئارات منیزیم

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم

روان کننده GH365WAX - پلی اتیلن واکس

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم