فرآوری پلاستیک

    محصولات : 6
امنیت خرید :

روان کننده GH305HZS - استئارات روی

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم

روان کننده GH305LZS - استئارات روی

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم

روان کننده GH403ACD - اسید استئاریک

تماس جهت قیمت
حداقل میزان سفارش : به میزان درخواست کیلوگرم