میزان مورد نیاز : 30 عدد
قیمت مورد انتظار : 400000.00 تومان
Display 0440001
میزان مورد نیاز : 30 عدد
قیمت مورد انتظار : 95000.00 تومان
اندازها در عکس مشخصه-اندازه شفت در حالتی که پیچ کاملا بسته نیست گرفته شده
میزان مورد نیاز : 1 عدد
قیمت مورد انتظار : 7000000.00 تومان
Brand:chloride No:1057 No:cc6p No:sg1090-b هر کدام یک عدد